O nás

Predstavenie našej muzeálnej spoločnosti

Modra ako bývalé slobodné kráľovské mesto má svoje tradície v dobrovoľnom združovaní obyvateľov, ktorí mali záujem o prítomnosť a budúcnosť mesta. Či už to bol pokus o zriadenie slovenského meštianskeho kasína pred rokom 1848, či meštianskeho kasína  z rokov 1881-1919, neskôr premenovaného na Slovenskú besedu, ale aj bohatý spolkový život, ktorým Modra žila v priebehu prvej polovice 20. storočia. V týchto tradíciách pokračujú svojou činnosťou viaceré občianske združenia, pôsobiace v meste, ktoré svojou neziskovou prácou prispievajú k rozvoju občianskeho spolucítenia, zlepšovaniu prostredia, a to nielen fyzického, ale aj duchovno- intelektuálnej sféry.

Pod vznik občianskeho združenia „Modranská muzeálna spoločnosť“ sa podpísalo viacero okolností. Akýmsi „spiritom movens“ bol miestny regionálny historik Karol Kantek, ktorý sa živo zaujímal o zabudnutých a neznámych rodákov Modry. Reálne základy vzniku spoločnosti priniesol prelom rokov 2006 až 2007. Odbornú pomoc a potrebné zastrešenie činnosti združenia prisľúbilo a prevzalo Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra na čele s riaditeľkou PhDr. Vierou Jančovičovou, ktorá bola spoluiniciátorkou vzniku spoločnosti.

Spoločnosť sa v zmysle stanov venuje predovšetkým dejinám Modry a regiónu, podporuje a aktivizuje pri jej spoznávaní, pričom spolupracuje so samosprávnymi a štátnymi orgánmi. Tieto úlohy realizuje formou prednáškovej, zbierkovej, publikačnej, vzdelávacej, propagačnej a kooperačnej činnosti.

Z našej histórie

Každá lokalita žije svojou vlastnou historickou dynamikou a vnímaním a stotožňovaním sa s dejinami okolia. Taktiež si všíma významné osobnosti ako volených predstaviteľov mesta, farárov, učiteľov a lekárov, ale aj rodiny, poznaním tej bližšej prežitej minulosti, či spomienok na rodičov, predkov. Aj Modra má svoje „genius loci“ dané rôznorodými bohatými dejinnými udalosťami, čo bola inšpirácia pri myšlienke vzniku združenia obyvateľov so záujmom o minulosť mesta, o pamiatky, udalosti a všetky tieto ambície sa pretavili do založenia Modranskej muzeálnej spoločnosti.

Pod vznik občianskeho združenia „Modranská muzeálna spoločnosť“ sa podpísalo viacero okolností. Akýmsi „spiritom movens“ bol miestny regionálny historik Karol Kantek, ktorý sa živo zaujímal o zabudnutých a neznámych rodákov Modry. Reálne základy vzniku spoločnosti priniesol prelom rokov 2006 až 2007. Odbornú pomoc a potrebné zastrešenie činnosti združenia prisľúbilo a prevzalo Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra na čele s riaditeľkou PhDr. Vierou Jančovičovou, ktorá bola spoluiniciátorkou vzniku spoločnosti. 23. februára 2007 sa na ustanovujúcom zhromaždení rozhodlo o vzniku spoločnosti a bol prijatý názov združenia v dnešnej podobe. Zároveň sa voľbou kreovali prvé orgány združenia. Predsedom sa stal Karol Kantek, prvou podpredsedníčkou Viera Jančovičová a druhým podpredsedom Michal Duchoň zo Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Modra. Touto skutočnosťou sa v spoločnosti zároveň prepojili dve najdôležitejšie modranské inštitúcie, ktoré sa venujú dejinám mesta. Valné zhromaždenie MMS ďalej schválilo stanovy a program činnosti združenia. Spoločnosť sa v zmysle stanov venuje predovšetkým dejinám Modry a regiónu, podporuje a aktivizuje pri jej spoznávaní, pričom spolupracuje so samosprávnymi a štátnymi orgánmi. Tieto úlohy realizuje formou prednáškovej, zbierkovej, publikačnej, vzdelávacej, propagačnej a kooperačnej činnosti. Stanovy schválilo Ministerstvo vnútra dňa 13. apríla 2007.

Dňa 8. apríla 2009 sa konala výročná schôdza Modranskej muzeálnej spoločnosti, na ktorej boli po voľbe členov zmenené štatutárne orgány občianskeho združenia. Novým predsedom spoločnosti sa stal PhDr. Michal Duchoň, PhD., predchádzajúci predseda Karol Kantek sa stal druhým podpredsedom. Prvým podpredsedom aj naďalej zostala PhDr. Viera Jančovičová. V roku 2013 sa uskutočnili nové voľby. Novým predsedom spoločnosti sa stal Ing. Vladimír Medlen.