Návšteva Chateu Belá

Cestou do Ostrihomu a Štúrova sme navštívili kaštieľ v Chateu Belá. Chateu Belá má pohnutú históriu a kaštieľ prešiel kompletnou rekonštrukciou. V jednej časti je exkluzívny hotel a v inej časti komplexu je svetoznáme vinárstvo. Výroba vína aj v tejto lokalite siaha až do rímskych čias a vďaka špeciálnej mikroklíme tunajšieho regiónu majú tieto vína svoj osobitný buket a chuť. Prehliadkou kaštieľa a degustáciou nás sprevádzal p. Miroslav Petrech – absolvent „modranskej vinárky“.

Výstava: Ľudovít Štúr a zrod moderného slovenského národa

2010

Modranská muzeálna spoločnosť v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži pripravila panelovú výstavu „Ľudovít Štúr a zrod moderného slovenského národa“, ktorej autorkou je PhDr. Beáta Mihalkovičová, kurátorka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Výstava predstavila život a tvorbu tejto jedinečnej osobnosti Slovenska návštevníkom Slovenského inštitútu v Paríži a študentom stredných škôl vo viacerých francúzskych mestách.

Výstava reprezentačných panelov vo Francúzsku

2013

V spolupráci s akademickou maliarkou a reštaurátorkou Vierou D’Agostini rod. Pridalovou boli realizované viaceré aktivity prezentujúce Slovensko vo Francúzsku. Na viacerých z nich sa podieľala i muzeálna spoločnosť panelmi o Slovensku – história, turistika, malokarpatská vínna cesta, Modra, ktoré pripravila členka MMS Viera Jančovičová.

Prednáška doc. PhDr. Karola Sorbyho, DrSc.: Akademik Ján Bakoš

30. jún 2010

Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia modranského rodáka akademika Jána Bakoša (1890-1967). Akademik Ján Bakoš bol zakladateľom modernej slovenskej orientalistiky. O jeho živote a diele prednášal doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc., vtedajší riaditeľ ústavu orientalistiky SAV. Pri tejto príležitosti spoločnosť zabezpečila obnovenie pamätnej tabule na jeho rodnom dome na Dukelskej ulici.

Uvedenie knihy PhDr. Evy Kowalskej, DrSc. Karola Kanteka: Uhorská rapsódia

5. máj 2011

Kniha je venovaná životným osudom výnimočnej osobnosti druhej polovice 18. storočia, akou bol Jozef Hajnóczy, modranský rodák pochádzajúci z rodiny univerzitne vzdelaného evanjelického pedagóga a kňaza Samuela Hajnócziho. Interpretácia jeho životného príbehu, tak ako ju podávajú autori tejto knihy, je založená na svedectvách dobových dokumentov, na zhrnutí poznatkov získaných jeho početnými životopiscami, ale tiež na nových, ešte nepublikovaných objavoch, získaných ich vlastným bádaním počas práce na tejto knižke.
Kniha sa stala zavŕšením viacročnej bádateľskej aktivity, početných návštev archívov a knižníc nielen na Slovensku ale i v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku a priniesla mnohé, doteraz neznáme poznatky o tejto nepochybne zaujímavej osobnosti nielen slovenských, ale aj stredoeurópskych dejín, čo sa ukázalo i na jej medzinárodnom ohlase.

Uvedenie knihy Edity Walterovej: Mestečko pod Kúglom

19. február 2010

Príjemné dielo je autorkinou rozpomienkou na starú Modru a všetky známe a menej známe príbehy či legendy, ktoré sa o meste tradovali. Prispieva veselými i vážnymi príbehmi k oživeniu spomienok na bývalé časy, ktoré pripomínajú udalosti v Modre, ale tiež aj dnes žijúcich obyvateľov mesta – vinárov, ktorých život a činy sa odohrávajú v známom mestečku bratislavského regiónu. Knihu ilustroval výtvarník Martin Kellenberger.

Uvedenie knihy RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc a kolektívu: Atlas liečivých rastlín

26.apríl 2013

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. je dlhoročnou vedeckou pracovníčkou Botanického ústavu SAV a spoluzakladajúca členka Modranskej muzeálnej spoločnosti. Podtitulom uvedenia publikácie, bolo aj jej venovanie významnému slovenskému botanikovi, archeológovi, múzejníkovi a kňazovi Andrejovi Kmeťovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Atlas liečivých rastlín obsahuje charakteristiky 90 liečivých rastlín, tak slovných, ako aj fotografických a obrazových. Čitateľ sa zoznámi s rastlinami voľne rastúcimi, ako aj pestovanými v záhradách. Nechýbajú rady, ako a kde ich hľadať, zbierať, spracovávať až po rady ako rastliny uskladňovať. Jednotlivé state v publikácii rozoberajú liečivé účinky rastlín pri chorobách dýchacích, tráviacich, vylučovacích, nervových či pohybových.

Uvedenie knihy Miroslava Šimka: Prechádzka po modranskom cintoríne

16. november 2014

Knižka je nezvyčajnou publikáciou – malá svojím formátom, ale veľká svojím obsahom. Autor v nej predstavuje cintorín, na ktorom sa pochováva niekoľko storočí. Modranský cintorín je miestom odpočinku nielen Ľudovíta Štúra, ale je tu pochovaných veľa významných ľudí miestneho, no aj celoslovenského významu. Sú tu Štúrovci, Zochovci, spisovatelia, maliari, vojaci, a samozrejme vinohradníci, remeselníci, sedliaci, ale aj lekári, učitelia, kňazi, rehoľníčky, bývalí politickí väzni, Modrania, no i Nemodrania, ktorí sa rozlúčili s týmto svetom.