Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre – Kráľovej

V súčasnosti výrazne narastá záujem o ľudový odev. Posledné zachované súčasti dnes už starožitných prekrásnych výšiviek aplikovaných na rukávcoch, čepcoch, lajblíkoch, košeliach, zásterách či bytovom textile sa dostávajú nielen do depozitárov múzeí, ale aj do súkromných zbierok profesionálnych zberateľov.

Poďakovanie patrí viacerým informátorom, informátorkám a autorom textov, ktorí pomohli svojimi poznatkami pri pripravovaní publikácie.

Srdečné poďakovanie za finančné príspevky, bez ktorých by publikácia nebola mohla vyjsť patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, mestu Modra a Modranskej muzeálnej spoločnosti.

Sylvia Hrdlovičová

Ľudový odev v Modre – Kráľovej II

Modranská muzeálna spoločnosť vydala koncom roka 2020 novú publikáciu Ľudový odev z Modry-kráľovej II

Vydanie druhej časti publikácie prináša nové informácie z oblasti regionálnej etnografie popularizačnou formou, prístupnou širokej verejnosti, prispieva k získaniu kladného vzťahu k tradíciám a dedičstvu našich predkov ako i k vnímaniu bohatej ľudovej tvorivosti a zručnosti v oblasti výšivkárstva a ľudového obliekania v dotknutých regiónoch.

Z dôvodu opatrení v rámci Covid 19, sa realizácia časti projektu – výstava: Či mi je čipôčka na čepiec hotová? presúva na marec 2021.

Projekt bol významne podporený finančnou dotáciou Bratislavského samosprávneho kraja.

ĎAKUJEME.

 slovo autorky

Autorka publikácie: Sylvia Hrdlovičová:

Máme na svete Ľudový odev v Modre-Kráľovej II. Srdečne ďakujem celému kolektívu: Zuzke Tajek, Anetke Vlčkovej, Božke Hornáčkovej, Stankovi Talapkovi, kočkám z Modraniek jak vyšitých – Zuzke Satkovej, Evke Kolmanovej i za ilustrácie, Veronke Satkovej, Barborke Halekovej, Anke Krajčovičovej, Elene a Ivke Lennerovým. Za korekcie Aničke Šikulovej a nášmu dvornému grafikovi Mirovi Slamkovi. Tiež rodinám, ktoré s láskou k rodinnému dedičstvu poskytli fotografie  – pani Božene Uherčíkovej, Vierke Gavorníkovej, Beate Bednárikovej, manželom Sobotovcom a ďalším. Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu a Modranskej muzeálnej spoločnosti za vydanie.. Teším sa 🙂

Uvedenie knihy PhDr. Evy Kowalskej, DrSc. Karola Kanteka: Uhorská rapsódia

5. máj 2011

Kniha je venovaná životným osudom výnimočnej osobnosti druhej polovice 18. storočia, akou bol Jozef Hajnóczy, modranský rodák pochádzajúci z rodiny univerzitne vzdelaného evanjelického pedagóga a kňaza Samuela Hajnócziho. Interpretácia jeho životného príbehu, tak ako ju podávajú autori tejto knihy, je založená na svedectvách dobových dokumentov, na zhrnutí poznatkov získaných jeho početnými životopiscami, ale tiež na nových, ešte nepublikovaných objavoch, získaných ich vlastným bádaním počas práce na tejto knižke.
Kniha sa stala zavŕšením viacročnej bádateľskej aktivity, početných návštev archívov a knižníc nielen na Slovensku ale i v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku a priniesla mnohé, doteraz neznáme poznatky o tejto nepochybne zaujímavej osobnosti nielen slovenských, ale aj stredoeurópskych dejín, čo sa ukázalo i na jej medzinárodnom ohlase.

Uvedenie knihy Edity Walterovej: Mestečko pod Kúglom

19. február 2010

Príjemné dielo je autorkinou rozpomienkou na starú Modru a všetky známe a menej známe príbehy či legendy, ktoré sa o meste tradovali. Prispieva veselými i vážnymi príbehmi k oživeniu spomienok na bývalé časy, ktoré pripomínajú udalosti v Modre, ale tiež aj dnes žijúcich obyvateľov mesta – vinárov, ktorých život a činy sa odohrávajú v známom mestečku bratislavského regiónu. Knihu ilustroval výtvarník Martin Kellenberger.

Uvedenie knihy RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc a kolektívu: Atlas liečivých rastlín

26.apríl 2013

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. je dlhoročnou vedeckou pracovníčkou Botanického ústavu SAV a spoluzakladajúca členka Modranskej muzeálnej spoločnosti. Podtitulom uvedenia publikácie, bolo aj jej venovanie významnému slovenskému botanikovi, archeológovi, múzejníkovi a kňazovi Andrejovi Kmeťovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Atlas liečivých rastlín obsahuje charakteristiky 90 liečivých rastlín, tak slovných, ako aj fotografických a obrazových. Čitateľ sa zoznámi s rastlinami voľne rastúcimi, ako aj pestovanými v záhradách. Nechýbajú rady, ako a kde ich hľadať, zbierať, spracovávať až po rady ako rastliny uskladňovať. Jednotlivé state v publikácii rozoberajú liečivé účinky rastlín pri chorobách dýchacích, tráviacich, vylučovacích, nervových či pohybových.

Uvedenie knihy Miroslava Šimka: Prechádzka po modranskom cintoríne

16. november 2014

Knižka je nezvyčajnou publikáciou – malá svojím formátom, ale veľká svojím obsahom. Autor v nej predstavuje cintorín, na ktorom sa pochováva niekoľko storočí. Modranský cintorín je miestom odpočinku nielen Ľudovíta Štúra, ale je tu pochovaných veľa významných ľudí miestneho, no aj celoslovenského významu. Sú tu Štúrovci, Zochovci, spisovatelia, maliari, vojaci, a samozrejme vinohradníci, remeselníci, sedliaci, ale aj lekári, učitelia, kňazi, rehoľníčky, bývalí politickí väzni, Modrania, no i Nemodrania, ktorí sa rozlúčili s týmto svetom.